Erityisen ainutlaatuinen lapsuus

06.02.2019 Varhaiskasvatuksen ammattilainen

Viime aikoina on käyty kiivasta keskustelua uudesta koulusta. Keskusteluissa varjoon ovat jääneet erityisen tuen piirissä olevat lapset. Tärkeimpänä pidetään nyt yleisopetuksen koululuokkia sekä musiikkiopistoa. Eikö uuden koulun tulisi ensisijaisesti olla jokaiselle lapselle mahdollisuus tasa-arvoiseen oppimiseen huolimatta siitä, onko lapsella erityisen tuen tarve tai pidennetty oppivelvollisuus.

Kysymys kuuluu, miksi Lautat ovat jääneet uuden koulun ulkopuolelle? Kun jokainen oppija on samassa koulussa, se antaa mahdollisuuden erilaisuuden ymmärtämiseen ja ennakkoluulojen poistamiseen.

Tärkeää olisi tukea myös erityisen tuen tarpeessa olevien lasten sosiaalisia suhteita ja kontakteja ikätovereiden kanssa. Tämä ei onnistu, jos Lautat sijoitetaan jälleen kerran erilleen muusta koulusta.

Yhtenäinen koulu antaisi erityisen tuen piirissä oleville lapsille uusia mahdollisuuksia osallistua myös yleisopetuksen luokan oppitunneille henkilökohtaisten oppimista koskevien suunnitelmien mukaisesti.

Yhtä lailla varhaiskasvatuksen kehityskohteena olisi saada päiväkodin yhteyteen pienennetty integroitu erityisryhmä, jossa tavallisesti on 5 erityisen tuen lasta ja 7 tukilasta. Tällainen ryhmä antaisi monelle pienelle erityisen tuen tarvitsijalle mahdollisuuden laadukkaampaan varhaiskasvatukseen.

Tarve integroidulle ryhmälle olisi suuri. Monelle lapselle 23 lapsen ryhmä voi olla liian kuormittava, vaikka hänellä olisi oma avustaja. Tällä hetkellä kaikilla lapsilla on kuitenkin mahdollisuus olla samassa päivähoitoyhteisössä. Näin ollen päiväkodissa luodaan jo pohjaa tasavertaisuudelle ja opitaan ymmärtämään, että me kaikki ihmiset olemme erilaisia.

Miksi siis koulussa oppilaat pitäisi jakaa erillisiin yksiköihin riippuen sitä, millaista opetusta lapsi tarvitsee? Vaatimus kaikille yhtenäisestä koulusta ei mielestäni ole suuri. Kyse on ennen kaikkea lasten oikeuksista. Jokaisen olisi syytä pohtia sitä, jos kyse olisikin omasta lapsesta, jolla on erityisen tuen tarve. Haluaisinko oman lapseni olevan ”eristettynä” ikätovereista?

Jokaisella lapsella ei ole samanlaiset lähtökohdat kasvulle ja oppimiselle, mutta meillä on mahdollisuus luoda jokaiselle samanvertainen yhtenäinen kasvu- ja oppimisympäristö. Meidän tehtävämme on mahdollistaa lapselle yhteisöllisyyden tunne sekä välittää viesti siitä, että jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri omana itsenään.