Vastine keskusteluun luottamushenkilöiden valinnasta

27.02.2019 Pentti Virtanen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja 2015–2018

Minun kirkkoni jokaista varten, Seurakunta eläväksi, Seurakunta demarit, Peruskirkko ja Huittisten vasemmistoliitto-ryhmien allekirjoittamaan kirjoitukseen (LL 20.2.) saan kunnioittaen esittää seuraavaa:

KL23:7§ 1 mom. ”Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja sen jälkeenkin, kunnes toinen on valittu hänen sijaansa. Luottamushenkilön on hoidettava tointaan siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu, jos: 1) luottamushenkilövaalista on tehty valitus; 2) eroa ei ole myönnetty; 3) kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto on 10 luvun 6 §:n nojalla jättänyt kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston vaalipäätöksen täytäntöön panematta.”

KJ 8:8§ ”Kirkkovaltuusto vahvistaa tselleen työjärjestyksen.”

Kirkkovaltuuston työjärjestys: 1 § 1 mom ”Kirkkovaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.”

Kirkkojärjestys velvoittaa kirkkovaltuuston vahvistamaan työjärjestyksen, siinä määriteltävät tehtävät ja toimintaohjeet perustuvat kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen.

Taivaan Isän siunausta Huittisten seurakunnalle, kaikille työntekijöille ja kaikille luottamushenkilöille