Tarvitaanko puhtaalle pohjavedelle puhdistuslaitoksia?

01.04.2010 Anne Bland, Vampula

Suomessa kansalaisen on vaikea olla selvillä, mitä päätetään, mitä tapahtuu ja millä perusteella. Tiedonhankinta on tehty vaikeaksi. Hyvä esimerkki on Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjavesihanke.
TSV on aloittamassa – tai on aloittanut jo – koeimeytykset Kokemäenjoesta Virttaanharjuun. Ongelmana on, ettei mikään viranomaistaho tunnu valvovan harjulle pumpattavan veden laatua.
Ympäristösuojelulain perusteella päästöraja-arvojen tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan (BAT). Olemattomien vaatimusten takia mm. raakaveden mukana Huittisten Takkulan kemiallisessa tehostuksessa käytettävää vesiliukoista alumiinia, joen raskasmetalleja, sinileviä ja niiden myrkkyjä voi joutua harjuun, ja mahdollisesti myös talousveteen.

Mikään viranomainen ei ole vaatinut näille aineille raja-arvoja, vaikka Korkein hallinto-oikeus 13.8.08 edellytti, että harjuun saa laittaa vain ”tarpeeksi hyvää vettä”.
KHO:n päätös oli hyvä, vaikka lainsäädäntö veden imeyttämisestä pohjavesialueella lähtee yksinomaan pohjaveden puhtaana pitämisen tarpeesta (pohjaveden suojeludirektiivi 2006/118/EY).
Pohjaveteen saa sekoittaa vain sitä parantavaa vettä. Mutta koska alueen pohjavesi on jo parasta mahdollista, sadattuhannet kotitaloudet Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, erikoismaatalous, tuotantoeläimet ja elintarviketeollisuus saavat tätä puhdasta pohjavettä käsittelemättömänä.

Tämän direktiivin mukaisesti harjun pohjaveteen ei siis saa päästää edes tekopohjavettä. Antaessaan ympäristöluvan tekopohjavesihankkeelle, Korkein hallintooikeus ei kuitenkaan ottanut tätä, ja asiasta säädettyjä muita EUdirektiivejä huomioon. Asiahan on nyt EU:n käsittelyssä erillisenä prosessina.
Mikäli Takkulan laitokselle myönnetään lupa, on tärkeää turvata mahdollisimman hyvä jokivedenpuhdistus, mikä ei tule toteutumaan tämänhetkisten olemattomien vaatimusten johdosta.
Valitusprosessi kestää vuoden, jopa kaksi. Kuka valvoo sillä aikaa TSV:n koeimeytyksessä käytettävän veden laatua?
Hiekkamaasto läpäisee ”tehostetun” veden lisäainesosineen nopeasti, sekoittuen pohjaveteen. Missä vaiheessa Vampula, Huittinen, Turkku ja monet muut kunnat, jotka kokonaisuudessaan tai osittain käyttävät nykyistä käsittelemätöntä pohjavettä, tarvitsevat omat vedenpuhdistamonsa?
Onko tähän jo varauduttu kuntien budjeteissa vai onko toimitusjohtaja Valtosen propaganda veden turvallisuudesta otettu annettuna?
Koska tietoa on vaikea saada, kehottaisin päättäjiä ja kansalaisia rohkeasti kyseenalaistamaan. Kysymisessä ei ole mitään väärää, päinvastoin, jokaisella on oikeus olla perillä meitä koskevista asioista.