Vielä rohkeammin ja varhaisemmin

11.04.2018 Sami Luoto, huittislaissyntyinen varhaiskasvatuksen agentti, Varsinais-Suomen Lupa auttaa! -hanke

Kuluneen viikon aikana on herätelty keskustelua varhaiskasvatuksen tehtävästä perheiden tukena. Kuuluuko esimerkiksi päiväkoti nähdä väylänä tarjota mielen-terveys- tai alkoholiongelmista kärsivälle perheelle palveluita?

Mielestäni kasvatuskumppanuutta syvimmillään on, että rakennetaan avointa keskustelukulttuuria, jossa asioita otetaan puheeksi ja tarjotaan tukea sopivan avun etsimiseksi. Hempeän humanistisen lähimmäisenrakkauden lisäksi tähän varhaiskasvatusta velvoittaa myös laki, joka kovin selkeästi puhuu vanhemmuuden tukemisesta.

Neuvola ja muut lapsiin liittyvät palvelut tulevat tulevaisuuden perhekeskustoi-mintamallin myötä olemaan tiiviisti yhteydessä päiväkotien ja koulujen kanssa. Yhdessä tekeminen ei välttämättä edellytä saman katon alla toimimista. Hyvänä esimerkkinä tästä käy perhetyöntekijöiden jalkautuminen päiväkoteihin.

Rakennetaan avointa keskustelukulttuuria

Kasvattajat näkevät ja tunnistavat työssään monien lasten kohtaamia vaikeuksia ja pystyvät jo nyt usein auttamaan eri tilanteissa. Tulevaisuudessa toivon, että var-haiskasvatuksen henkilöstö vielä rohkeammin ja varhaisemmassa vaiheessa pyytää sosiaali- ja terveyssektorin ammattilaisia yhteisiin auttamistalkoisiin.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen kasvua, kehitystä, ter-veyttä ja hyvinvointia, tukea lapsen oppimisen edellytyksiä sekä edistää koulutuk-sellisen tasa-arvon toteutumista. Varhaiskasvatus tukee myös huoltajia kasvatustyössä (Opetushallitus 2016:17).

Varhaiskasvatuksen kannalta on tärkeää toimia yhdessä lapsen sekä lapsen van-hemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai huoltajaa. Tämä tehtävä ei voi toteutua yksin varhaiskasvatuksen toteuttamana, vaan edellyttää toimivaa yhteistyötä muiden lapsiperheiden palveluiden kanssa.